Regulamin

Zwiń

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ www.dentysta.eu z dnia 25.07.2017 I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu; 2. Kodeks Cywilny, skrót k.c. – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.); 3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez 4. Serwis internetowy Dentysta.eu [zwany dalej Serwisem internetowym] – strona internetowa dostępny pod http://www.dentysta.eu, za pośrednictwem której Klient może składać Zamówienia; 5. Towar – produkty prezentowane w Serwisie internetowym; 6. Usługa – usługi świadczone przez Grupa Dentysta.eu Marcin Krufczyk ul. Witkiewicza 75, 44-102 Glwice NIP:6472372953, REGON: 241881689; 7. Sprzedawca – Grupa Dentysta.eu Marcin Krufczyk ul. Witkiewicza 75, 44-102 Glwice NIP:6472372953, REGON: 241881689; 8. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów i Usług w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, zawierana z wykorzystaniem strony internetowej Serwisu; 9. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) 10. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); 11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru i/lub Usług. II. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu internetowego dostępnego pod adresem http://www.dentysta.eu. 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 3. Serwis internetowy, działający pod http://www.dentysta.eu, prowadzony jest przez Grupa Dentysta.eu Marcin Kruczyk ul. Witkiewicza 75, 44-102 Glwice NIP:6472372953, REGON: 241881689; 4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności: a. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Serwisu internetowego; b. warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów i usług dostępnych w ramach Serwisu internetowego; c. warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Serwisu internetowego; d. zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Serwisu internetowego, e. tryb postępowania reklamacyjnego. 5. Korzystanie z Serwisu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych: a. Zaktualizowana przeglądarka internetowa (minimum Internet Explorer w wersji 10, Mozilla Firefox w wersji 40, Google Chrome w wersji 40 lub inne przeglądarki internetowe spełniające tożsame wymagania) 6. W celu korzystania z Serwisu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu. 7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Sprzedawca zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Serwisu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni. 8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu http://www.dentysta.eu/ oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. 9. Informacje o Towarach i Usługach podane na stronach internetowych Serwisu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. III. Zasady korzystania z Serwisu internetowego 1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z Serwisu internetowego jest rejestracja w jego ramach. 2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Serwisu. 3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe. 4. Sprzedawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient: a. podał w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich, b. dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu internetowego, c. dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sprzedawcę za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Sprzedawcy. 5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania z Serwisu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedawcy. 6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Serwisu internetowego usługami, Serwis internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie. 7. Klient zobowiązany jest w szczególności do: a. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich, b. korzystania z Serwisu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń, c. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Serwisu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam), d. korzystania z Serwisu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Sprzedawcy, e. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Serwisu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego, f. korzystania z Serwisu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet. 8. Serwis oferuje także bezpłatne funkcje m.in. możliwość dodawania ogłoszeń, dodawanie komentarzy, korzystanie z forum, dodawanie wpisów w kalendarium, które po wcześniejszym ustaleniu ze Sprzedawcą drogą mailową (marcin@dentysta.eu) mogą ulec wyróżnieniu lub szczególnej promocji (reklamie). Szczegóły dodatkowych bezpłatnych funkcji Serwisu opisane są w dziale pomoc pod adresem: http://dentysta.eu/faq/. IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Serwisu internetowego należy: a. wejść na stronę internetową http://www.dentysta.eu/sklep, b. dokonać wyboru Towaru i/lub Usługi, c. podać dane adresowe niezbędne do wysyłki, d. wybrać jedną z dwóch form płatności (tj. przelew bankowy lub płatność elektroniczna). 2. Podejmowanie kolejnych czynności techniczne następuje w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie. 3. Wybór zamawianych Towarów i/lub Usług przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka. 4. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru i/lub Usługi. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie. 5. Po podaniu przez Klienta korzystającego z Serwisu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące: a. przedmiotu zamówienia, b. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Towarów i/lub Usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują), c. wybranej metody płatności, d. wybranego sposobu dostawy, e. czasu dostawy, 6. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam” lub „Wyślij”. 7. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu. 8. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia. 9. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej lub wiadomości potwierdzającej płatność. 10. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem. V. Dostawa 1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. 2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską lub istnieje możliwość osobistego odbioru. Dokładnie koszty dostawy zamieszczone są na stronie wybranego przedmiotu. Dodatkowe koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia. 3. Termin realizacji dostawy wynosi od 2 do 7 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu [http://www.dentysta.eu/regulamin oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. 4. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT/paragonu. W celu otrzymania faktury VAT, Klient zobowiązany jest podać taką informacje w polu „Uwagi” podczas składania zamówienia, wraz z danymi do faktury VAT. VI. Ceny i metody płatności 1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki. 2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny: a. przelewem na nr konta bankowego: inteligo 50 1020 5558 1111 1843 8820 0026 b. płatnością w systemie transferuj.pl lub dotpay.pl Klient ma możliwość uiszczenia ceny: VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy 1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów (z wyjątkiem kosztów wskazanych w punkcie VII ust. 2, składając stosowne oświadczenie na piśmie na adres Sprzedawcy wskazany w Regulaminie, w terminie 14 dni liczonym: a. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: i. obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części, ii. polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy; b. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy. 2. Brak ponoszenie przez Klienta kosztów w przypadku odstąpienia od umowy nie dotyczy kosztów: a. związanych z dostarczeniem Klientowi Towarów, jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, b. bezpośrednich kosztów zwrotu Towaru, które zgodnie z art. 34 ust. 2 Ustawy o prawach konsumenta ponosi Klient, 3. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku umowy o świadczenie Usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy. 4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres: Grupa Dentysta.eu, ul. Witkiewicza 75, 44-102 Gliwice. 5. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu. 6. Koszt opakowania i odesłania towaru, jako bezpośrednie koszty zwrotu, ponosi Klient. VIII. Reklamacje dotyczące Towarów 1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o prawach konsumenta. 2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres marcin@dentysta.eu oraz mkrufczyk@gmail.com. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. 3. Sprzedawca nie jest producentem Towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej. IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną 1. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Seriwsu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów. 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Serwisu internetowego. 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać: a. pisemnie na adres: Grupa Dentysta.eu ul. Witkiewicza 75, 44-102 Gliwice b. mailowo pod adres marcin@dentysta.eu c. przy użyciu formularza kontaktowego. 4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Serwisu. 5. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. X. Postanowienia końcowe 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy. 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawa o prawach konsumentów oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
Pracuję...
X