SERDECZNIE Zapraszamy do naszego gabinetu: ul. Witkiewicza 75, 44-102 Gliwice, TEL. +48 500 701 500
15
Błędy w sztuce lekarzy dentystów
10 września 2010 --- Drukuj

Lekarze wszystkich specjalności popełniają większe lub mniejsze błędy w sztuce – czasem wynika to z pośpiechu czy braku dbałości o procedury, a czasem następuje nieświadomie. Naruszając obowiązujące reguły leczenia lekarze są narażeni na poważne konsekwencje w postaci procesów sądowych oraz zasądzenia wysokich kwot odszkodowań. Coraz więcej pacjentów jest świadomych swoich praw i coraz częściej wysuwają oni roszczenia o odszkodowania za błędy popełnione w trakcie ich leczenia. Skargi te są mniej lub bardziej uzasadnione, jednak kosztują lekarza sporo czasu i stresu.

Za błąd w sztuce uważane jest naruszenie opartych na nauce i praktyce obowiązujących reguł postępowania zawodowego.

Błąd diagnostyczny
– to nieprawidłowe postawienie diagnozy w wynikające z obiektywnie sprzecznego z obowiązującymi w medycynie zasadami postępowania lekarza. Przyczyny błędnej diagnozy mogą być różne, lekarz odpowiada za nie wyłącznie wtedy, gdy nie dochował przeprowadził czynności podjętych w celu postawienia właściwej diagnozy w sposób staranny – nie każde nieprawidłowe rozpoznanie jest podstawa do pociągnięcia lekarza do odpowiedzialności. Błędna diagnoza może być wynikiem niewystarczającej wiedzy na temat konkretnego schorzenia – np.wiedza o danej chorobie jest na etapie wstępnych badań lub najnowsza aparatura diagnostyczna nie jest dostępna, pominięcie badań koniecznych dla postawienia diagnozy, gdy warunki na nie pozwalają jest zawsze oceniane jako błąd.

Najczęstsze przyczyny błędu diagnostycznego:

1.    pominięcie w ramach wywiadu lekarskiego istotnych pytań
2.    niewykonanie odpowiednich badań
3.    niewłaściwa ocena informacji wystarczających obiektywnie do postawienia właściwego rozpoznania
4.    niezweryfikowanie wyników badań, o ile było to możliwe

Błąd rokowania o stanie zdrowia – możliwy jest brak wpływu na proces terapii, zarówno w razie podjęcia, jak i niepodjęcia leczenia. Jednak połączenie go z błędem diagnostycznym może doprowadzić do pojawienia się komplikacji i powstania poważnych uszczerbków na zdrowiu

Błąd terapeutyczny – niewłaściwe dobranie terapii do danego schorzenia, często jest wynikiem postawienia wadliwego rozpoznania.

Oprócz błędów diagnostycznych i terapeutycznych podstawą do roszczenia o odszkodowanie i / lub zadośćuczynienie są zaniedbania ze strony lekarzy odnośnie zalecanych procedur. Jeżeli stwierdzi się błąd w sztuce,  to poszkodowany ma prawo dochodzić swoich praw; ma on prawo do ubiegania się o odszkodowanie z tytułu wydatków poniesionych w związku z zaistniałą szkodą oraz  zadośćuczynienia. Odszkodowanie powinno wystarczać na pokrycie wszystkich wydatków w związku z wyrządzoną szkodą (uszkodzenie ciała , wywołanie rozstroju zdrowia), takie jak  koszty leczenia , rehabilitacji, utraconego wynagrodzenia, wydatki na droższe jedzenie (konieczność przestrzegania specjalnej diety).Ponadto sąd może wymagać zadośćuczynienia finansowego za doznaną szkodę.

•    §1. Roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym ulega przedawnieniu z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Jednakże termin ten nie może być dłuższy niż dziesięć lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę
•    § 2. Jeżeli szkoda wynikła ze zbrodni lub występku, roszczenie o naprawienie szkody ulega przedawnieniu z upływem lat dwudziestu od dnia popełnienia przestępstwa bez względu na to, kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia.
•    § 3. W razie wyrządzenia szkody na osobie, przedawnienie nie może skończyć się wcześniej niż z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia.(Kodeks Cywilny, art. 442). Roszczenie przedawnia się z upływem 10 lat od dnia w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę.

Wyrok Sądu Okręgowego w Lublinie (sygn. II Ca 349/10)
Wyrok za  ujawnienie informacji o stanie jamy ustnej pacjenta w korespondencji z rzecznikiem konsumenta oraz w trakcie rozprawy sądowej.

Pacjent, u którego wykonane zostało uzupełnienie protetyczne zgłosił reklamacje usługi, żądając wydania rachunków. Ze względu na przedłużanie się terminu wydania dokumentów przez lek. stomatolog poprosił on o pomoc miejscowego rzecznika praw konsumenta. Urzędnik wystąpił o udzielenie mu informacji; w odpowiedzi napisano „usługa została wykonana prawidłowo w odniesieniu do warunków panujących w jamie ustnej (braki w uzębieniu, zaniedbania higieniczne)”, co pacjent uznał za złamanie tajemnicy lekarskiej.Lekarka oświadczyła ponadto, że mężczyzna ten „jest osobą roszczeniową i żyje z pisania skarg”, co zostało uznane za naruszenie jego godności osobistej. Sąd Rejonowy w Lublinie oddalił roszczenie, ponieważ uznał, że ujawnienie tych informacjibyło wynikiem obowiązku udzielenia informacji zarówno rzecznikowi jak i sądowi. Sprawa trafiła do Sądu Okręgowego w Lublinie, który orzekł, że lek. Stomatolog naruszyła dobra osobiste pacjenta i zasądził 1000 złotych odszkodowania. Według opinii sądu lekarka miała obowiązek dowiedzieć się, jakich konkretnie informacji potrzebuje rzecznik konsumenta – nie żądał on informacji o leczeniu ani sposobie jego wykonania, poza tym stomatolog przysługiwało prawo do odmowy udzielenia informacji – przepisy prawne dotyczące tajemnicy lekarskiej. Ponadto sąd oświadczył, że pisemne wypowiedzi stomatologa, że leczony mężczyzna „żyje z pisania skarg” naruszają jego prywatność oraz są bezpodstawne.

Wyrok Sądu Rejonowego w Zamościu (sygn. I C 5/07 )
47000 złotych jako zadośćuczynienie i odszkodowania za usunięcie dwóch zębów i uszkodzenie nerwu zębodołowego.

Pacjentce usunięto dwa zęby na raz – trzecie trzonowce, po ekstrakcji uskarżała się ona na poważny ból. Dopiero po upłynięciu dwóch tygodni dentystka zleciała wykonanie pantomogramu. Lekarka oceniła na podstawie zdjęcia, że nie ma widocznych nieprawidłowości oraz wdrożyła laseroterapię. Ból nie minął, mimo to na kolejnej wizycie założyła ona pacjentce szyny na żuchwę i szczękę.Miesiąc później pacjentka ze względu na nieustępujący ból udała się do innego lekarza, gdzie stwierdzono złamanie żuchwy oraz źle założone szyny.Przez następne cztery miesiące pacjentka znacznie schudła – 10 kg (płynna dieta).Zdaniem sądu zabieg wykonano niezgodnie z zasadami sztuki lekarskiej. Stomatolog powinna najpierw wyrwać jeden ząb, a dopiero po wygojeniu się rany następny. Nie powinna ulegać żądaniu pacjentki, aby od razu wyrwać dwa zęby. Przed wykonaniem ekstrakcji należało poinformować pacjentkę o możliwych powikłaniach oraz odebrać pisemną zgodę na wykonanie zabiegu.Postępowanie pozabiegowe uznano za niewłaściwe – lekarka  nie stwierdziła złamania żuchwy mimo uwidocznienia go na zdjęciu rtg, i zastosowała niewłaściwe leczenie. Szyny powinny zostać wykonane indywidualnie, ponadto należało założyć pelotę. Wskutek niewłaściwego postępowania doszło do trwałego 10-proc. rozstroju zdrowia – uszkodzenie nerwu zębodołowego.Na wysokość kwoty zadośćuczynienia wpływ miała postawa dentystki – wiedząc  o wyrządzonej szkodzie nie podjęła działań mających na celu zmniejszenie dolegliwości pacjentki.

Wrocławski Sąd Okręgowy (sygnatura akt Ds 6284/02)
Pięcioletni zakaz wykonywania zawodu oraz przekazanie 50000 złotych Fundacji Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową dla anestezjologa oraz trzyletni zakaz wykonywania zawodu i 30000 złotych na rzecz tej samej fundacji dla stomatolog w związku ze śmiercią 15-latki.

15-latka zmarła na fotelu dentystycznym po podaniu wprowadzeniu jej w narkozę przez anestezjologa, pacjentkę reanimowano, jednak nic to nie dało. W gabinecie nie było defibrylatora – anestezjolog pozostawił go w samochodzie na pobliskim parkingu. Kontrola wykazała także przeterminowanie niektórych leków, oraz niedokładne prowadzenie dokumentacji medycznej. Stwierdzono, że gabinet nie był wystarczająco przygotowany na przeprowadzanie zabiegów w narkozie. Proces toczył się ponad 7 lat.

Sąd Apelacyjny w Lublinie (sygn. I ACa 78/09)
13500 złotych odszkodowania (powtórne leczenie i założenie uzupełnień protetycznych) i 2000 złotych zadośćuczynienia za niewłaściwe leczenie protetyczne.

Pacjentka zgłosiła się do gabinetu w celu założenia mostów w szczęce. W wywiadzie ujawniła ona przebytą w przeszłości sepsę oraz  zakończenie leczenia onkologicznego, co było przyczyną wielu ubytków w uzębieniu. Leczenie trwało około 3 miesięcy w objęło 23 wizyty, w czasie których zostały wyleczone 2  zęby oraz założone dwa uzupełnienia w postaci mostów. W trakcie leczenia pacjentka zgłaszała silny ból leczonego zęba, lekarz przepisywał różne antybiotyki i uspokajał, że tak powinno być.Kobieta udała się do innego stomatologa,  ponieważ nie mogła dłużej znieść bólu – stwierdził, on obecność złamanego wiertła w jednym z leczonych zębów oraz obustronne zapalenie zatok.Pacjentka przeszła leczenie operacyjne w szpitalu, jeden z zębów został usunięty, drugi przeleczono ponownie.
Sąd uznał, że lekarz nie wykonał dostatecznie starannie badań diagnostycznych, co  spowodowało pogorszenie stanu zdrowia pacjentki. Zdaniem Sądu stomatolog zobowiązany był do zlecenia szerszych badań diagnostycznych, ponieważ miał świadomość, że jej występuje u niej zły stan jamy ustnej, który sprzyja zapaleniu zatok. W trakcie leczenia lekarz  nie zdiagnozował właściwie przyczyn dolegliwości i nie usunął ich, co pogarszało stan zdrowia kobiety.Stomatolog miał również obowiązek poinformowania pacjentki o możliwych powikłaniach przed przystąpieniem do leczenia, czego nie zrobił.

Sad Okręgowy w Monachium I, wyrok z dnia 05.05.2009, sygnatura 10 O 12506/05
Klinika Uniwersytetu Ludwika Maximiliana w Monachium musi zapłacić pacjentowi 15000 euro odszkodowania za usunięcie dodatkowych zębów bez wcześniejszego wyjaśnienia i uzyskania zgody pacjenta.

Do kliniki zgłosił się 84-letni emeryt, u którego miała być wykonana ekstrakcja zęba. W trakcie zabiegu stomatolodzy usunęli za jednym razem kilka innych zębów. Pacjent zaskarżył lekarzy, ponieważ nie zostało to z nim wcześniej ustalone – nie mógł protestować ponieważ w trakcie zabiegu był w znieczuleniu ogólnym.
Sąd w uzasadnił wyrok brakiem poinformowania pacjenta o możliwych konsekwencjach zabiegu, jego przebiegu, alternatywnych możliwościach leczenia oraz braku uzyskania jego zgody na usunięcie dodatkowych zębów. Wyrok jest istotny także ze względu na wiek leczonego mężczyzny – widoczna jest tendencja do lekceważenia zdania pacjentów w wieku podeszłym, którzy często są bezradni wobec lekarzy i ich działania. Decyzja sądu zwróciła uwagę środowisk medycznych na sytuację ludzi starszych.

Amerykańskiemu dentyście odebrano prawo do zawodu za używanie spinaczy biurowych w leczeniu kanałowym oraz nielegalne przepisywanie środków przeciwbólowych.

Stomatolog z USA używał w leczeniu kanałowym fragmentów spinaczy biurowych, zamiast sterylnych metalowych ćwieków ze stali nierdzewnej. Na skutek użycia nieprawidłowego materiału u pacjenta wystąpiły silne dolegliwości bólowe po leczeniu kanałowym. Ponadto lekarz nielegalnie wypisywał recepty na leki przeciwbólowe na łączna kwotę przekraczającą 130000 dolarów.
Stomatologowi odebrano prawo do wykonywania zawodu oraz wytoczono proces o narażenie zdrowia pacjentów i oszustwa.

Dentysta stracił prawo do zakładania implantów oraz został oskarżony o spowodowanie śmierci pacjenta, zapłacił 17000 dolarów odszkodowania.

Do gabinetu zgłosił się 90-letni pacjent w celu wykonania implantów podtrzymujących protezy. Podczas montowania implantów lekarz upuścił wkrętak, który wpadł pacjentowi do gardła. Mężczyzna połknął narzędzie, usunięto je z jelita grubego dopiero poprzez kolonoskopię. Pacjent powtórnie zgłosił się do lekarza, dentyście wpadł do gardła mężczyzny klucz do wkręcania implantów. Pacjent był hospitalizowany przez 50 dni, niestety zmarł.
Stomatolog został oskarżony o spowodowanie śmierci pacjenta, nie stracił prawa do wykonywania swojego zawodu, jednak nie może już zakładać implantów. Lekarzowi zarzucono, że nie zachował należytej ostrożności przy pracy narzędziami. Prawo do przeprowadzania leczenia implantologicznego może odzyskać po odbyciu dalszego kształcenia w tym kierunku.

Aby ustrzec się tego rodzaju problemów należy prowadzić dokumentacje medyczną bardzo dokładnie. Ponadto konieczna jest skrupulatnie przeprowadzana diagnostyka i częste kontrolowanie posiadanych leków. Przyjmując pacjenta należy przeprowadzić wywiad lekarski, zakończony podpisaniem przez pacjenta kwestionariusza zdrowia.
Pacjenta należy zawsze informować o przebiegu leczenia, jego możliwych konsekwencjach i zagrożeniach dla zdrowia czy życia. Przy wykonywaniu zabiegów najlepiej jest wymagać podpisania przez pacjenta zgody na leczenie – pisemna forma zabezpiecza lekarza przed nieuzasadnionymi oskarżeniami.

Źródła:
http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80708,7366881,Lekarze_winni_smierci_15_latki_na_fotelu_dentystycznym.html
http://www.prawapacjenta.eu/index.php?pId=2454&Cyear=2011
http://www.torontosun.com/news/world/2010/03/18/13274421.html
http://www.clickorlando.com/health/16668617/detail.html
http://www.zahnarzthaftung.de/5e932abfb114108cc98f4075b8acf986/deutsch/urteile_za-haftung/index.html

Komentarzy: 15

Dodano 25.10.2010

Dobrze ze nie wszyscy dentysci są bekarni-ja niestety mam inne doświadczenia w tej materii, u mnie także stomatolog w pośpiechu i bez zebrania wywiadu zabrał się „leczenie”i popełnił błąd, z który naturalnie płacę zdrowiem ja-nie on…

Dodano 29.11.2010

niestety odszkodowania są bardzo często nieadekwatne do krzywdy doznanej przez pacjenta i której doświadcza długo po wykonanym zabiegu, a nawet konsekwencje do końca życia …

Dodano 22.06.2013

W gabinecie dentystycznym człowiek powierza swój problem fachowcowi, ufając że pomoże mu i nie zrobi żadnej krzywdy.
Zawiodłam się, ponieważ w trakcie trwającej 30 min. ekstrakcji dentysta złamał mi sąsiedniego zęba, spowodował ranę szarpaną,której nie zaopatrzył szwem, wygiął kość przednią żuchwy i zakaził ranę. W trakcie zabiegu wystąpiły jakieś trudności z usunięciem zęba, moim zdaniem dentysta winien przerwać zabieg, zaopatrzyć ranę i skierować mnie do chirurga szczękowego, jednak tego nie zrobił tylko sam na siłę,mocno zapierając się o sąsiednie zęby kontynuował rwanie,używając do tego celu kilku narzędzi. Miał założone rękawiczki, których nie zmieniał szukając po szufladach, szafkach odpowiednich narzędzi, a nawet odebrał jeszcze w tym czasie telefon. Nie zmieniając (już tych brudnych)rękawiczek brał do rąk kolejne narzędzie by wyrwać zęba. Jestem po dwóch operacjach w trakcie których usunięto mi ziarninę zapalną i wyrostek zębodołowy – szary po złamanym zębie. Czy mam szansę ubiegać się o odszkodowanie ? Proszę o odpowiedź na adres : zapukasz@o2.pl

Dodano 08.08.2013

MNIE TEZ USUNIĘTO ZĘBY W KLINICE W NIEMCZECH-PRZEBITO MI JAMĘ ZATOKOWĄ AŻ POD OKO,WYRWANO MI ZĄB,KTÓRY BYŁ DOBRY A 2 ZĘBY USUNIĘTO MI ZE SZCZĘKĄ NACIĄGNELI SKÓRE Z POLICZKA I TO MIAŁOBYĆ OK.TERAZ CIERPIĘ CO MIESIĄC MAM ZAPALENIE W POLICZKU BIORE SILNE ANTYBIOTYKI-PODAŁAM KLINIKĘ DO SĄDU.

Dodano 24.08.2013

Przyjechalam z zagranicy aby dokonac leczenia dwoch zebow, gdzie na jednym mialam maly ubytek a na drugim wyleciala mi plomba. Pani doktor zamiast wykonac uslugi o ktora prosilam postanowila zrobic mi odbudowe dwoch zebow, co wiazalo sie z duzym kosztem. Niestety juz po dwoch tygodniach kontaktowalam sie z dentystka co moze byc powodem ze jeden wykonany zab mnie boli przy kazdym nagryzaniu. Niestety nie uslyszalam odpowiedzi. Minal nastepny miesiac a drugi zab ukruszyl mi sie. Zlozyc reklamacje wiaze sie to u mnie z kosztem dodatkowym bo musze jechac do kraju. Czy jest mozliwosc aby odzyskac pieniadze za wykoanie uslugi na odleglosc i zrobic leczenie tutaj u siebie?

Dodano 07.10.2013

Nie wiem co mam robić w swoim przypadku, kilka lat tem mniej wiecej 5-6 lat miałam leczony ząb jeynke kanałowo pani stomatolog zostawiła mi w zębie 3 cm drut utkwil on w korzeniu przez to ząb był martwy i wypadł mi, co mam robić pomorze mi ktoś doradzi .??? 🙁 koszt tego leczeni leczenia bedzie bardzo drogi.;p

Dodano 22.12.2013

[bPOD JAKIM PARAGRAFEM KWALIFIKUJE SIĘ NAMAWIANIE PACJENTA DO NIEPOTRZEBNEJ WRĘCZ NIE WSAZANEJ PRACY][/b]

Dodano 27.04.2014

ja zdecydowalam sie kiedys na leczenie zebow w przychodni w Bialej podlaskiej, znajdujacej się na ulicy Kosciuszki, pierwszy zab byl leczony kanałowo, zatruła go okolo 10 razy, twierdzac, ze takie teraz robią lekarstwa na zeby, ze nie moze sie zatruc, po czym zaplacilam 130zl i po pol roku wypadla mi plomba i wyszlo przy zdjeciu ze w zebie są kanaly niedoleczone….zab zaczal mnie bolec a bol byl nie do zniesienia….dodam ze wczesniej wypadl mi jeden zab na gorze, rowniez leczony przez tą ,,dentystkę” …coraz powazniej myslę o wystąpienie o odszkodowanie

Dodano 14.02.2015

U mnie zaczeło sie od ułamanej jedynki. Stomatolog stwierdzil ze jedynie koronka rozwiazuje sprawe Zrobił wszystko błyskawicznie nie powiem i ładnie Ale robiac wklad przewiercil mi korzen zeba i od srodka na dziasle pojawila sie krew. zwracajac mu na to uwage powiedzial ze to tylko ranka. minelo kilk amiesiecy i w tym miejscu pojawila sie krew i ropa na przemian Juz od kilku lat mecze sie z tym bo kiedy zwracalem uwage stomatologowi ze cos tam jest nie tak to powiedzial ze na to jedynie modlitwa pomorze;/ Długo nie wiedzialem co robic tym bardziej zaczelo bardzo to rzutowac na zdrowie bo stan zapalny w ustach cochwile powodowal zapalenie gargla no i smak krwi lub ropy w ustach malo przyjemne . Ale poszedłem do innych dentystow na konsultacje i stwierdzili ze zle mi to zrobil Prawdopodobnie czeka mnie wstawianie inplantu za 5tys ktorych nie mam a lekarz ktory mi to robil chce tylko rozciac dziaslo i cos tam przyszlifowac liczac sobie za tą usługe 500zł:( Chodziłem prywatnie zeby zyskac na jakosci usług A teraz mam problem z ktorym zostaje sam Szukam odpowiednich sluzb zeby domagac sie odszkodowania:( mam 28lat i jak zyc bez jedynki tym bardziej z niekompetencji i nieuczciwosci stomatologa:( nie życze takiego czzegoś nikomu:(
Stomatolodzy czuja sie bezkarni bo ludzie odpuszczaja dochodzenia swoich praw Nie wolono sie poddawac Oko za oko ząb za ząb

Dodano 12.12.2015

U mnie dentysta w Suwałkach miał zablombować mały ubytek ale dentystka powiedziała że pęka u mnie plomba i zaproponowała wymiane zgodziłem sie i to był mój błąd po plombowaniu pojawił si nie wielki ból którego nie miałem mam nadzieje że to nie zapalenie uszkodzenie nerwu albo może coś zostawiła

Dodano 12.12.2015

U mnie dentysta w Suwałkach na Noniewicza 48 w Medi Dent miał zablombować mały ubytek koło plomby, ale dentystka powiedziała że pęka u mnie plomba i zaproponowała wymiane zgodziłem sie i to był mój błąd, po plombowaniu pojawił sie nie wielki ból którego nie miałem, mam nadzieje że to nie zapalenie uszkodzenie nerwu albo może coś zostawiła

Dodano 31.01.2016

Witam, chciałem podzielić sie moim problemem i pytaniem, co zrobic w mojej sytuacji.
Udałem się do stomatologa aby uzupełnić mały ubytek ściany zęba, przy dziąśle (ok 4mm2).
Jakież byłp moje zdziwienie gdy lekarz robił to przez 45 minut, Następnie moje zdziwienie osiągnęło szczyt, kiedy stwierdziłem, ze pozostała mi 1/4 zeba. Doktor w trakcie leczenia nie zadał pytania, czy to robimy i że może to sie tak skonczyc, Doktor wszystko zrobił na własną rękę nie informując i nie pytajac mnie o te działania Caly czas powtarzal tylko, ze bedzie potrzebna korona za trzy tysiace. Dodaję, że ząb mnie nie bolał, maiał tylko małe ukruszenie. Co mam zrobic w takiej sytuacji? skarzyc go?, domagac sie odszkodowania za zniszczenie zeba? prosze o rady

Dodano 15.02.2016

Witam!
W trakcie treningu ukruszył się ok.3mm kawałek korony zęba 6 (górnej) na nfz dentystka nie chciała tego robić.Chodziło o nadsztukowanie,twierdząc,że tylko prywatnie.Poszedłem prywatnie a dentystka uparła się na leczenie kanałowe 3lub cztery kanały.Nigdy nie odczuwałem w tym zębie żadnych dolegliwości.Zrobiłem RTG .Byłem z tym zdjęciem u kilku stomatologów,twierdzili,że ząb jest zdrowy,jednak dentystka u której byłem na początku,nawet widząc zdjęcie i patrząc mi w oczy ,łże i twierdzi, cyt:” Nie ma innej opcji jak leczenie kanałowe”
Pytam : Czy można zmuszać do leczenia kanałowego kiedy jest najwyraźniej zbędne?!
Dlaczego stare plomby robione kilkanaście lat / a u niektórych ludzi więcej/ Trzymają? Zęby są ciepłe, żywe z zachowanym czuciem i normalnie funkcjonują.A po „kanałówkach” ludzie ciężko chorują na serce ( zawały,udary,itp. Co się w tym kraju dzieje?
Ostatnio w necie usłyszałem wywiad z profesorem specjalistą kardiologiem ( napisał książkę ) „leczenie kanałowe zabijanie na raty” czy coś podobnego, (jest na YT ,który twierdził,że dla mamony niszczą miazgę ,przepychają gutaperkę a wprowadzone do krwioobiegu bakterie gnilne są przyczyną zawałów,udarów i wielu innych chorób.Twierdził: „Ja nie twierdzę,że każde leczenie kanałowe źle się kończy a tylko ,że każdy denat na zawał ,itp w czasie sekcji miał stwierdzoną w 100% obecność bakterii gnilnych zapalenia okołowierzchołkowego,był po leczeniu kanałowym” !!!
Pytam: Jeżeli za 20 lat w tym głupim kraju nad Wisłą zakaże się „kanałówek” to ilu ludzi jeszcze ma po tym skonać dla mamony?

Dodano 06.12.2016

Ja mam problem.. Jestem przed 30-ka.
Mialam robiine korony z przodu od 1 do 3 z obu stron..glownie widoczny przód na gornej szczece.
Bylo ok nosilam 5 lat..ale bylo to na metalach wiec chcialam polepszyc uzebienie estetycznie..naczytalam sie o cerec 3d i chcialam zmienic korony cale z porcelany bez metalu.. Koszty ogromne jak dla mnie..ale takie marzenie.. Zrobilam je.. Namowili mnue jeszcze na licowki na 4 zeby bylo ladnie i ok..mowilu ze bd sue 3 mac ze wszystko bd ok..podjeli sie .. Mam progenie nue znaczna lecz moj zgryz tak jakby na rowni sa zeby dolne i gorne.. Nue wysune przednich przed dolne.. I jak tamte korony nosiłam 5 lat i ani ryski..tak te ciagle odpryskuja:(.. Mam juz dosc tamtej kliniki tym nardziej ze atmosfera jednegi z 2 dentystow jest srednia (bo maja ciagke ze mna problem) ja chce usc gdzie indzuej dokonczyc keczenie..bo proponuja mi zeby spilowac i zrobic korony na calej gornej szczece.. Nie ma mowy.. Jestem mloda i chce miec reszte swoich zebow jak najdluzej.. Ja nie wiem… Tule nerwow.. Wyjezdzam niedługo i mam lek przed ugryzueniem czegokolwiek z obawy ze cos mi znowu odpadnie:(((((

Dodano 22.12.2016

Witam mam taki problem. Byłam u takiego pewnego chirurga szczęśliwego w Suwałkach i z pierwszą 8 górna było super zero bólu zarówno w trakcie zabiegu jak i po. Umówiłam się z kolejną dolną było znacznie gorzej ale przeżyłam. I czas na trzecią zupełnie w inny sposób wyrywana dodam że każda miała inne i konfliktowe położenie. I z tą było najgorzej spędziłam na fotelu 1.5 h wyszlwyszłam w szoku ból do zniesienia ale majgorsze jest to że najprawdopodobniej doktor uszkodził mi nerw bo nie czuje pół brody zebow od 1 do 7 i lekarz nie mówił mi nic o takich powiklaniach i twierdzi że to minie ją jednak jestem innego zdania. Jestem załamana jak z tym żyć i jestem w szoku.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Wpisz wynik działania *

Czy
wiesz, że...
  • 32% Amerykanów podaje nieświeży oddech jako najgorszą cechę współpracownika.
  • Dentysta rozpoczyna badania wstępnymi oględzinami, często poprzedzonymi słowami: Proszę powiedzieć "Aaaaa"
  • Rekin w ciągu życia około 40 razy wymienia uzębienie.

wrzesień, 2018

Sortuj Dodaj

01wrz10:0002(wrz 2)17:30Zastosowanie kwasu hialuronowego i botoxu w zabiegach medycyny estetycznej10:00 - 17:30 (2) Organizowane przez: Aesth Medic Trainings Medycyna Estetyczna Szkolenia dla Lekarzy i Lekarzy Dentystów

08wrz(wrz 8)08:3016(wrz 16)13:00Ochrona Radiologiczna Pacjenta - szkolenie i egzamin w Lublinie08:30 - 13:00 (16) Organizowane przez: Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji

08wrz(wrz 8)10:0009(wrz 9)17:30Zastosowanie kwasu hialuronowego i botoxu w zabiegach medycyny estetycznej10:00 - 17:30 (9) Organizowane przez: Aesth Medic Trainings Medycyna Estetyczna Szkolenia dla Lekarzy i Lekarzy Dentystów

15wrz(wrz 15)10:0016(wrz 16)17:30Zastosowanie kwasu hialuronowego i botoxu w zabiegach medycyny estetycznej10:00 - 17:30 (16) Organizowane przez: Aesth Medic Trainings Medycyna Estetyczna Szkolenia dla Lekarzy i Lekarzy Dentystów

15wrz(wrz 15)10:0016(wrz 16)17:30Zastosowanie nici PDO i nici haczykowych 4D BARB w zabiegach estetycznych oraz zabiegi wolumetryczne łączone nićmi z kwasem hialuronowy/wypełniaczami10:00 - 17:30 (16) Organizowane przez: Aesth Medic Trainings Medycyna Estetyczna Szkolenia dla Lekarzy i Lekarzy Dentystów

22wrz(wrz 22)10:0023(wrz 23)17:30ZASTOSOWANIE KWASU HIALURONOWEGO I BOTOXU W ZABIEGACH MEDYCYNY ESTETYCZNEJ - szkolenie z dofinansowaniem unijnym10:00 - 17:30 (23) Organizowane przez: Aesth Medic Trainings Medycyna Estetyczna Szkolenia dla Lekarzy i Lekarzy Dentystów

22wrz(wrz 22)10:0023(wrz 23)17:30Zastosowanie kwasu hialuronowego i botoxu w zabiegach medycyny estetycznej10:00 - 17:30 (23) Organizowane przez: Aesth Medic Trainings Medycyna Estetyczna Szkolenia dla Lekarzy i Lekarzy Dentystów

28wrz10:0019:00Zastosowanie i praktyczne zabiegi kwasem hialuronowym/wypełniaczami10:00 - 19:00

29wrz(wrz 29)10:0030(wrz 30)17:30Zastosowanie kwasu hialuronowego i botoxu w zabiegach medycyny estetycznej10:00 - 17:30 (30) Organizowane przez: Aesth Medic Trainings Medycyna Estetyczna Szkolenia dla Lekarzy i Lekarzy Dentystów

29wrz(wrz 29)10:0030(wrz 30)17:30Zastosowanie nici PDO i nici haczykowych 4D BARB w zabiegach estetycznych oraz zabiegi wolumetryczne łączone nićmi z kwasem hialuronowy/wypełniaczami10:00 - 17:30 (30) Organizowane przez: Aesth Medic Trainings Medycyna Estetyczna Szkolenia dla Lekarzy i Lekarzy Dentystów

FAQ
NEWSLETTER
Chcesz być na bieżąco i wiedzieć o najnowszysch zdarzeniach przed innymi? Zapisz się do naszego newslettera!

Menu

Zwiń menu >>
X
X